Regulaminy

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTAWY POSIŁKÓW W RAMACH CATERINGU DIETETYCZNEGO BE-FIT24!

§1 POSTANOWIENIE OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez Łukasz Jurkowski Catering Dietetyczny, Transportowa 6, 69-100 Słubice, NIP 598-164-51-00, REGON 383618424. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. Skorzystanie z usług Cateringu Dietetycznego Be-Fit24 jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

§2 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa dostarczania zbilansowanego wyżywienia całodniowego składającego się z pięciu lub trzech posiłków na dowolną ilość dni w granicach od 3 do 60 dni.
 2. Posiłki dostarczane są od niedzieli do czwartku w godzinach popołudniowych i wieczornych z przeznaczeniem na dzień następny.
 3. Posiłki dostarczane są w plastikowych opakowaniach przystosowanych do odgrzewania w kuchence mikrofalowej. A cały zestaw zapakowany jest w papierową torbę.
  Ceny poszczególnych zestawów, obowiązujące w dniu złożenia danego zamówienia określone są w sklepie Be-fit24 Na stronie internetowej www.be-fit24.com

§3 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienie usług następuje w momencie uiszczenia opłaty przy zakupie cateringu na stronie internetowej www.be-fit24.com lub telefonicznie pod nr tel. +48 606 625 901.
 2. Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania zamówienia, zamawiający zobowiązany jest poinformować Dietetyka/konsultanta żywieniowego o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.
 3. Catering Dietetyczny Be-fit24 dokłada wszelkich starań aby przygotowywane posiłki były smaczne i wpływały pozytywnie na zdrowie i sylwetkę, jednakże przyjęcie zamówienia nie jest w żadnym razie równoznaczne z udzieleniem przez Be-fit24 zapewnienia, że świadczone usługi nie będą miały negatywnego wpływu na zdrowie, sylwetkę lub samopoczucie zamawiającego.

§4 PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE

Klient ma możliwość rozliczenia się za zamówienie na kilka sposobów:

 1. Szybka płatność internetowa tPay przy zamówieniu poprzez sklep www.be-fit24.com,
 2. Płatność gotówką u kierowcy podczas pierwszej dostawy zamówienia przy zamówieniu poprzez sklep www.be-fit24.com lub telefonicznie pod nr tel. +48 606 625 901.
 3. Płatność przelewem na nr konta 19 1020 2036 0000 0902 0118 3110

Płatność należy uiścić z góry za zamówiony catering.

§5 POTWIERDZENIE PŁATNOŚCI
Zamawiający zgadza się na otrzymanie potwierdzenia płatności w formie faktury elektronicznej przesłanej na adres mailowy podany podczas procesu rejestracji, lub  paragonu fiskalnego.

§6 DOSTAWA

 1. Dostawa zamówienia odbywa się od niedzieli do czwartku w godzinach popołudniowych i wieczornych, co ustalane jest indywidualnie w każdym mieście. Każdy klient, który zakupił catering informowany jest o dostawach drogą mailową lub telefoniczną.
 2. W razie nieodebrania przez klienta zamówienia oraz braku kontaktu z klientem, uniemożliwiającego określenie nowego terminu dostawy zamówienia lub spowodowanego jakąkolwiek inną, leżącą po stronie klienta przyczyną zamówienie uważa się danego dnia za skutecznie doręczone.
  Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania zamówienia.
 3. Posiłki niedostarczone do klienta zostają przechowywane przez 12 godzin w chłodni kuchni Be-fit24 w Rzepinie. W tym czasie klient może odebrać catering we własnym zakresie na własny koszt.

§7  ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

 1. Klient uprawniony jest do przesunięcia zamówienia w wybranym przez siebie dniu nie później niż do godz. 12:00, 2 dni robocze przed planowaną datą dostawy posiłków, w tej sytuacji zamówienie ulega wydłużeniu o przesuniętą ilość dni.
 2. O zamiarze zmiany lub anulowania Zamówienia w danym dniu Klient zobowiązany jest poinformować pisemnie; Tj. w formie SMS pod nr tel. +48 606 625 901 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: kontakt@be-fit24.com
 3. Podstawą do anulowania zamówienia jest paragon fiskalny.

§8 REKLAMACJE

 1. W razie niezgodności przedmiotu zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym zamówieniem klient uprawniony jest do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacja winna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: kontakt@be-fit24.com.
 3. Catering Dietetyczny Be-fit24 zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji i dostosowania odpowiedniej rekompensaty.
 4. W razie stwierdzenia przez Catering Dietetyczny Be-fit24, iż reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu reklamacji z zamówieniem, Catering Dietetyczny Be-fit24 poinformuje klienta o fakcie nieuwzględnienia reklamacji w terminie nie dłuższym niż 3 dni przedstawiając stosowne uzasadnienie.
 5. Reklamacje składane w sprawach dot. wykluczeń w diecie sportowej i dietach specjalnych (niski indeks glikemiczny, bez glutenu i laktozy) będą odrzucane. Dieta sportowa oraz diety specjalne wykluczają możliwość edycji posiłków i eliminacji poszczególnych składników.

§9 POLITYKA PRYWATNOŚCI
Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą używane wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Wykorzystanie podanych danych osobowych do celów innych niż wynikających wprost z wymogów realizacji zamówienia wymaga wyrażenia odrębnych zgód. Administrator zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych klienta podmiotom świadczącym usługi związane z realizacją zamówienia. Administratorem danych jest Łukasz Jurkowski Catering Dietetyczny, Transportowa 6, 69-100 Słubice, NIP 598-164-51-00, REGON 383618424.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Drogi Kliencie

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) chcemy przekazać Tobie kilka informacji.

Przede wszystkim zależy nam na zachowaniu Twojej prywatności oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych, a także na zapewnieniu Tobie możliwości realizowania wszystkich przysługujących Tobie w związku z RODO praw.

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Łukasz Jurkowski Catering Dietetyczny, Transportowa 6, 69-100 Słubice, NIP 598-164-51-00, REGON 383618424 .

Z Administratorem danych możesz się skontaktować drogą elektroniczną na e-mail: kontakt@be-fit24.com lub telefonicznie 606 625 901.

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane przetwarzane są przez nas w celu realizacji złożonego zamówienia cateringowego z dowozem na wskazany adres.

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.

Jakie są Twoje prawa w stosunku do danych?

Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia.

Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody – masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

Okres przechowywania danych.

Twoje dane będą przetwarzane w okresie korzystania z usług cateringu.

Po zakończeniu tego okresu, Twoje dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.

Z kim kontaktować się celu realizacji swoich praw?

Z administratorem danych osobowych możesz się skontaktować drogą elektroniczną na e-mail: kontakt@be-fit24.com lub telefonicznie 606 625 901.

Z administratorem danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Przysługuje Tobie również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO W RAMACH CATERINGU DIETETYCZNEGO BE-FIT24!

 

§ 1 DEFINICJE REGULAMINU

1. Catering Dietetyczny BE-FIT24 – Transportowa 6, 69-100 Słubice, NIP 598-164-51-00, REGON 383618424- Organizator promocji “Program Lojalnościowy”, zwanego dalej również Cateringiem;

2. Platforma Dietly.pl – zwana dalej również Platformą ( wyszukiwarką) to witryna internetowa działająca pod adresem: “https://dietly.pl”, dająca możliwość wyświetlana i porównywania ofert różnych Cateringów dietetycznych, w tym Organizatora oraz składania za jej pośrednictwem Zamówień na dostawę zestawu dań wybranych z oferty Cateringu, prezentującego swoją ofertę na tej Platformie.

3. Program lojalnościowy – dalej Program, specjalna oferta skierowana do Klientów Cateringu Dietetycznego Be-Fit24 , mająca na celu złożenie Zamówienia z wykorzystaniem Platformy Dietly i uzyskanie w zamian punktów lojalnościowych na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu.

4. Klient – Osoba fizyczna lub prawna składająca Zamówienie w Cateringu Dietetycznym Be-Fit24 za pomocą Platformy Dietly.pl

5. Zamówienie – oświadczenie woli składane Cateringowi przez Klienta przy użyciu narzędzi i funkcjonalności Platformy, obejmujące zamówienie jednego lub kilku wybranych Produktów Cateringu, opłacone online za pośrednictwem Platformy i prowadzące do zawarcia umowy sprzedaży Produktów oraz związanych z nimi usług na odległość pomiędzy Klientem a Cateringiem Dietetycznym Be-Fit24;

6. Konto Klienta- spersonalizowany panel administracyjny Klienta dostępny po dokonaniu skutecznej rejestracji i zalogowaniu się przez niego na stronie internetowej www.dietly.pl – po podaniu ustalonego wcześniej loginu oraz hasła, za pomocą którego Klient może korzystać z usług świadczonych przez Catering Dietetyczny Be-Fit24, w tym w szczególności składać Zamówienia na Produkty oferowane przez Catering Dietetyczny Be-Fit24, zarządzać zamówieniem czy danymi adresowymi;

7. Kod polecający – jest specjalnym kodem polecającym przeznaczonym dla nowych klientów, którym uczestnik programu lojalnościowego poleci Catering. Kod polecający znajduje się w zakładce Skarbonka.

8. Punkty lojalnościowe – są to punkty przyznawane w ramach Programu Lojalnościowego, dzięki którym Klient może korzystać z dodatkowych usług, takich jak: zniżka za zakup diety.

9. Skarbonka – wyznaczone miejsce w Panelu Klienta, w którym gromadzone są punkty lojalnościowe .

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem sprzedaży promocyjnej pod nazwą ,,PROGRAM LOJALNOŚCIOWY jest Catering Dietetyczny Be-Fit24.

2. Program lojalnościowy ma charakter ogólnopolski i przeznaczony jest dla Osób fizycznych lub prawnych składających Zamówienie w Cateringu Dietetycznym Be-Fit24 za pośrednictwem Platformy Dietly.pl.

3. Celem Programu jest promowanie Cateringu Dietetycznego Be-Fit24.

4. Catering Dietetyczny Be-Fit24 nieodpłatnie udostępnia Klientom niniejszy regulamin za pośrednictwem Platformy w systemie teleinformatycznym, a także w sposób umożliwiający jego pobranie, odtworzenie, utrwalenie i wydrukowanie.

5. Przed skorzystaniem z oferty Cateringu Dietetycznego Be-Fit24 zawartej w Programie, Klient powinien zapoznać się z Regulaminem. W razie wątpliwości uznaje się, że przystępując do Programu wyraził zgodę na warunki uczestnictwa i zasady opisane w niniejszym Regulaminie.

6. Przystąpienie do korzystania z Programu na zaproponowanych warunkach jest równoznaczne ze zgodą na zawarcie Umowy uczestnictwa w Programie.

7. Klient może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Programie bez podawania przyczyny i ze skutkiem natychmiastowym, przesyłając Organizatorowi oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy uczestnictwa w Programie w formie wiadomości e-mail wyłącznie z adresu wskazanego na Koncie Klienta i na adres kontakt@be-fit24.com. Oświadczenie wysłane z innego adresu nie będzie uznane przez Organizatora za wiarygodne i nie wywołuje zamierzonego skutku. Z chwilą dotarcia oświadczenia Klienta do Organizatora umowa uczestnictwa w Programie rozwiązuje się, a wszystkie zgromadzone na Koncie Klienta punkty lojalnościowe zostają bezpowrotnie skasowane.

8. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 10 Organizator może wypowiedzieć Uczestnikowi umowę z ważnych powodów z 14-dniowym terminem wypowiedzenia. Za ważne powody uznaje się naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Cateringu Dietetycznego Be-Fit24 i Platformy Dietly, uznanie, że działania Uczestnika prowadzą prób obejścia Regulaminu i jego zasad lub zabezpieczeń funkcjonowania Programu, jak również naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów. Z chwilą rozwiązania umowy – zgromadzone i niewykorzystane wcześniej punkty lojalnościowe są kasowane.

9. Organizator zastrzega sobie prawo natychmiastowego wypowiedzenia umowy uczestnictwa w Programie i anulowania wszystkich zgromadzonych punktów ilekroć poweźmie uzasadnione podejrzenie, że działania Uczestnika mają znamiona oszustwa finansowego, w szczególności dokonania nieuprawnionej transakcji online, albo ilekroć uzyska taką informację z właściwej instytucji finansowej lub na żądanie organów ścigania.

10. Uczestnik nie może udostępniać Konta Klienta osobom trzecim.

11. Uczestnik może być zarejestrowany w Programie tylko raz w Cateringu Dietetycznego Be-Fit24.

§ 3 TERMIN I MIEJSCE

1. Catering jest uprawniony do:
a. zakończenia Programu lojalnościowego w dowolnym momencie,
b. całkowitego usunięcia go ze swojej oferty w terminie ustalonym bezpośrednio przez Catering Dietetyczny,
c. usunięcia punktów w Programie Lojalnościowym.

2. O planowanym zakończeniu Programu Catering poinformuje Klientów na stronie internetowej www.be-fit24.com.

3. W przypadku zakończenia przez Catering udziału w Programie lub usunięcia go ze swojej oferty, po terminie wskazanym przez Catering zgromadzone punkty lojalnościowe mogą zostać całkowicie usunięte.

4. Czas trwania Programu jest nieokreślony, ale Catering zastrzega sobie prawo do dokonania zmian na zasadach opisanych w Regulaminie

§ 4 ZASADY PROMOCJI

1. Warunkiem przyznania punktów lojalnościowych jest rejestracja Konta Klienta na Platformie Dietly.pl zakończona pozytywnym wynikiem jego weryfikacji pod kątem jego poprawności oraz zgodności z Regulaminem Platformy Dietly https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/terms-and-policies/Regulamin_platfor my_Dietly.pdf oraz dokonanie wszystkich czynności uprawniających do otrzymania punktów lojalnościowych w Programie. Anulowanie Zamówienia po jego złożeniu, naruszenie Regulaminu Programu, Regulaminu Cateringu lub Platformy Dietly.pl, brak dokonania płatności online czy też błędne zaksięgowanie danej czynności skutkują tym, że przyznane punkty lojalnościowe zostaną anulowane lub w ogóle nie zostaną przyznane.

2. Przez zweryfikowanie Konta należy rozumieć takie Konto, którego proces rejestracji na Dietly.pl przebiegł pomyślnie i został przez Platformę zaakceptowany oraz za pomocą którego Klient może składać Zamówienia na Produkty oferowane przez Catering w ramach Programu i zawierać umowę sprzedaży i dostawy tych Produktów.

3. Punkty lojalnościowe za rejestrację Konta Klienta z zaznaczeniem zgód marketingowych Cateringu przyznawane są po złożeniu i opłaceniu pierwszego Zamówienia, z wyłączeniem Zamówień testowych zwanych też zamówieniami na próbę.

4. W ramach Programu lojalnościowego Klient może z poziomu Panelu Klienta wygenerować specjalny link polecający usługi na Platformie Dietly.pl i przekazać wybranej osobie specjalny kod polecający na Zamówienie w Cateringu. Po złożeniu Zamówienia przez osobę, która skorzysta z linku polecającego Klientowi w ramach Programu zostaną naliczone punkty lojalnościowe na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu.

5. Kod polecający, o którym mowa w ustępie powyżej, stanowi rabat na pierwsze Zamówienie nowego Klienta. Kiedy osoba polecona użyje kodu polecającego, Klient polecający otrzyma dodatkowe punkty do Skarbonki.

6. Naliczanie punktów lojalnościowych odbywa się poprzez przeliczenie kwoty Zamówienia na liczbę przyznanych punktów lojalnościowych.

7. Punkty lojalnościowe naliczone od Zamówień Cateringu Dietetycznego Be-Fit24 mogą być wykorzystane wyłącznie w tym Cateringu.

8. Punkty lojalnościowe naliczane są automatycznie wyłącznie w przypadku dokonywania płatności za Zamówienie za pośrednictwem płatności online w Cateringu. O ile nic nie wynika z innych postanowień niniejszego Regulaminu, podstawowym przelicznikiem jest:

100 punktów lojalnościowych = 1 PLN.

9. Punkty lojalnościowe i odpowiadająca im równowartość pieniężna za poszczególne działania przedstawia się następująco:
a. z zastrzeżeniem postanowień ust. 10 poniżej, za pierwszą rejestrację w Panelu Klienta Dietly i złożenie pierwszego Zamówienia w Cateringu wraz z jednoczesnym wyrażeniem zgód marketingowych dla Cateringu przyznawane jest 1000 punktów lojalnościowych, które są równowartością 10 PLN,
b. za pierwszą rejestrację w Panelu Klienta i złożenie pierwszego Zamówienia, ale bez jednoczesnego wyrażenia zgód marketingowych dla Cateringu przyznawane jest 500 punktów lojalnościowych, które są równowartością 5 PLN;
c. za każde wydane pełne 50 PLN w pierwszym Zamówieniu złożonym w Cateringu Dietetycznego Be-Fit24 , przez osobę, której został polecony Catering, z wykorzystaniem specjalnego linku polecającego, osobie polecającej przyznawane jest 100 punktów, które są równowartością 1 PLN;
d. za każde wydane pełne 50 PLN przy złożeniu Zamówienia z wykorzystaniem Panelu Klienta w Cateringu przyznawane jest 50 punktów lojalnościowych, które są równowartością 50 groszy PLN;
e. naliczanie punktów od Zamówień powyżej 50,00 zł brutto następuje po przekroczeniu przez Zamówienie wielokrotności wartości 50,00 zł brutto;
f. za każde 100 Punktów wydane na opłacenie Zamówienia przez Klienta zostanie opłacone 1,00 zł brutto wartości składanego Zamówienia, o ile Klient, składając takie Zamówienie, dokonana jego opłacenia również z własnych środków pieniężnych w minimalnej wysokości 1,00 zł brutto
g. za dokonanie na Platformie Dietly.pl oceny posiłku w aktywnym Zamówieniu w Cateringu Dietetycznego Be-Fit24 przyznawane jest 10 punktów lojalnościowych, które są równowartością 10 groszy PLN;
h. za dokonanie na Platformie Dietly.pl oceny Cateringu dietetycznego o treści, w której zostanie wykorzystane więcej niż 100 znaków bez spacji przyznawane jest 100 punktów lojalnościowych, które są równowartością 1 PLN; i. Organizator informuje, że na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych jest wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2000,00zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

10. Do uzyskanie punktów za wyrażenie zgód marketingowych, o których mowa w ust.11:
a. Klient jest uprawniony tylko raz i przy pierwszym Zamówieniu na Platformie dietly.pl w dowolnym cateringu oferującym program lojalnościowy na Platformie. Wyrażenie takich zgód przy pierwszym Zamówieniu w innym cateringu oferującym program lojalnosciowy na Platformie Dietly.pl wyklucza uzyskanie dodatkowych punktów za wyrażenie zgody marketingowe u Organizatora Programu.

11. Próba jednorazowej wymiany przez Klienta zgromadzonych punktów na Zamówienia o wartości przekraczającej ww. limit wyrażony w PLN nie zostanie zrealizowana.

12. Punkty lojalnościowe uznaje się za przyznane z chwilą ich zaewidencjonowania na Koncie Klienta.

13. Punkty lojalnościowe nie są przyznawane za Zamówienie opłacone punktami lojalnościowymi. Jeśli Zamówienie złożone jest na kwotę wyższą niż liczba zgromadzonych punktów – punkty lojalnościowe naliczane są od wartości Zamówienia nieznajdującej pokrycia w punktach lojalnościowych.

15. Jeżeli Uczestnik korzystający z Programu posiada jednocześnie punkty zgromadzone w ramach “Punktów Dietly” na Platformie Dietly i zadeklaruje chęć użycia “Punktów Dietly” do sfinalizowania Zamówienia, to przed ich wykorzystaniem w Cateringu, w pierwszej kolejności rozliczane będą punkty zgromadzone w Skarbonce.

16. Punkty w Skarbonce za Zamówienia w Cateringu naliczają się niezależnie od innych punktów przyznawanych za Zamówienia w innych Cateringach, które w swojej ofercie udostępniły Program Lojalnościowy i mogą być wykorzystane wyłącznie w Cateringu.

17. Z chwilą likwidacji Panelu lub rezygnacją Klienta z Programu – zebrane punkty lojalnościowe są kasowane.

18. W przypadku, gdy pomimo spełnienia wskazanych powyżej warunków liczba odpowiednich punktów lojalnościowych nie nalicza się prawidłowo lub nie nalicza się w ogóle – należy skontaktować się w formie mailowej na adres poczty elektronicznej [kontakt@be-fit24] z dopiskiem „Reklamacja Programu Lojalnościowego “Skarbonka” ”.

19. Punkty zebrane przez klienta w Programie Lojalnościowym nie podlegają wymianie na środek płatniczy jakim jest waluta PLN oraz przeniesieniu na rzecz osób trzecich.

§ 5 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie niniejszego Regulaminu.

2. Reklamacje związane z Promocją mogą być zgłaszane wyłącznie w formie mailowej na adres poczty elektronicznej [kontakt@be-fit24.com] z dopiskiem „Reklamacja Programu Lojalnościowego Skarbonka”. Dane osobowe przekazane w związku z reklamacją będą przetwarzane w celach związanych z reklamacją i/lub Programem Lojalnościowym. Administratorem danych osobowych jest Catering Dietetyczny Be-Fit24. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osobie udostępniającej swoje dane osobowe przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania. |

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Catering w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Decyzje Cateringu -Organizatora Programu Lojalnościowego są ostateczne. Powyższe nie ogranicza uprawnienia Klienta do dochodzenia roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4. W zakresie nieobjętym niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Cateringu, Regulaminu świadczenia usług na Dietly.pl, Polityka Prywatności Cateringu.

Dokąd dowozimy
nasz catering dietetyczny Be-Fit24?

W ramach cateringu dietetycznego Be-Fit24 oferujemy nie tylko pyszne i zdrowe posiłki, ale również dowozimy je pod wybrany adres, aby zapewnić Wam komfort i zaoszczędzić cenny czas. Dlatego pragniemy odciążyć Was nie tylko z kuchennych obowiązków, ale również zapewnić pełnowartościową dietę na cały dzień bez wychodzenia z domu!

Dotychczas dostarczamy catering dietetyczny do miejscowości: Cybinka, Kostrzyn nad Odrą, Krosno Odrzańskie, Lubsko, Międzyrzecz, Słońsk, Górzyca, Gubin, Kowalów, Ośno Lubuskie, Rzepin, Słubice, Sulęcin, Świebodzin, a nawet poza granice naszego kraju – do Frankfurtu nad Odrą i okolic! Jeśli jednak Twoje miasto nie znalazło się na naszej liście, skontaktuj się z nami, a z pewnością dołożymy wszelkich starań, żeby mogli Państwo korzystać z naszych usług.

Nasi kurierzy każdego dnia dostarczają świeżo przygotowane pięcioposiłkowe pakiety prosto pod same drzwi.

Z myślą o pracujących Klientach, dowozimy nasze posiłki w godzinach popołudniowych, żeby mogli spokojnie odebrać je w dogodnym czasie.

do skorzystania z naszych usług!

wybierz dietę

Czy już wiesz ile kalorii potrzebujesz?

Wybierając swoją dietę powinieneś dobrać odpowiednią ilość kalorii dopasowaną do Twojego ciała i trybu życia. W tym celu stworzyliśmy dla Ciebie kalkulator dziennego zapotrzebowania energetycznego (CPM), który Ci pomoże:

pomiń ten krok

Płeć

Masa ciała (kg)

Wzrost (cm)

Wiek

Aktywność fizyczna

Twoje zapotrzebowanie energetyczne to:

kcal / dzień